• 0888557155
  • momchilmarchev@gmail.com

Рекламистите лъжат, ето как?

Рекламистите лъжат, ето как?

imagesКои дигитални канали маркетинг специалистите са в състояние да оценят най-добре откъм възвращаемост на инвестицията?

 

Според скорошно изследване, въпреки увеличаващия се натиск върху тях да докажат стойността си, американските главни маркетинг директори продължават да изпитват затруднения да демонстрират количествено влиянието на дейността си. Сега, новопубликувано проучване на Econsultancy и Oracle Marketing Cloud, анализиращо способността на глобалните маркетьори да направят оценка на възвращаемостта на инвестицията (ROI) от разнообразните дигитални канали, разкрива че има само една дисциплина, в която повечето маркетьори се самооценяват като „добри” в пресмятането.

 

Проучването, направено главно сред европейски маркетьори, извършили три четвърти от примерната оценка разкри, че 52% от отговорилите фирмени специалисти смятат себе си за „добри” в изчисляването на ROI от платено търсене (PPC). Подобно, 53% от отзовалите се агенции оценяват способността на клиентите си за изчисляване на ROI от платено търсене като „добра”.

 

Нито една друга дисциплина не успя да премине 50%-вия праг на отговорилите, самооценяващи се като „добри” в изчисляването на ROI. Всъщност, имейл маркетинга е единственият друг дигитален канал, за който отговорилите (и маркетьори и агенции) по-вероятно са били склонни да се самооценят като „добри”, отколкото като „посредствени”.
В другият край на спектъра, само 13% от отговорилите компании се самооценяват като „добри” в способността си да изчисляват ROI от видео реклама и само 12% от отзовалите се агенции са се съгласили предвид своята клиентела. Според едно изчисление обаче, маркетингът чрез съдържание се представя дори още по-зле: 43%-но множество от отговорилите компании се е самооценило като „лошо” в изчисляването на ROI от маркетинг чрез съдържание. Това е единственият канал от идентифицираните 19, в който повечето отговорили оценяват нивото си повече като „лошо”, отколкото като „посредствено” (41%) или добро (16%).

 

Инвестирането в социалните медии също изглежда е болезнена точка според маркетьори и агенции, повтарящи като ехо мнението на главните маркетинг директори в САЩ, както бе отбелязано в проучването, за което споменахме по-горе.

 

Въпреки тези трудности, според проучването на Econsultancy неспособността за изчисляване на ROI не е основната пречка пред постоянно увеличаващите се инвестиции в маркетинга. Вместо това, по-вероятно би било маркетьорите да заявят, че ограничения бюджет за различните видове маркетинг е пречка за повече инвестиции в дигиталните канали, докато липсата на профилиран персонал, който да оползотвори максимално дигиталните инвестиции е втората най-често цитирана бариера. Интересното е, че отзовалите се агенции виждат липсата на разбиране за дигитална и фирмена култура като основна пречка за инвестиции от страна на клиенти в дигиталните канали.
Това обаче не означава, че няма паричен приток към дигиталния маркетинг. Напротив, последното годишно проучване показва, че очакванията за бюджета на дигиталния маркетинг е да достигне своя най-висок праг от стартирането на проучването през 2010 г., като 77% от отговорилите планират да похарчат значително повече през настоящата година – до 71% повече спрямо резултата от проучването за миналата година. Важно е да се отбележи, че 71% от отговорилите компании са съгласни, че е станало по-лесно да се осигури подкрепата на ръководството за увеличаване на маркетинговите бюджети, увеличение достигнало 64% през последната година.

 

Освен това, въпреки предизвикателствата пред изчисляването на ROI, бюджетният ентусиазъм за маркетинг чрез съдържание е начело пред всички останали със 73% от анкетираните компании, планиращи увеличение на разходите за този тип маркетинг през настоящата година. Много други също така планират бюджетни увеличения за генериране на потребителски интерес (68%, в сравнение с 60% миналата година), SEO (60%, спрямо 63% миналата година), имейл маркетинг за ангажиране и задържане (60%, спрямо 62% миналата година) и афилиейт маркетинг (38%).
Междувременно платеното търсене заема единственият най-голям дял от бюджета за дигитален маркетинг на фирмените маркетьори – 13%, следвано от маркетинга чрез съдържание (10%).
Без да е изненада, различен е случая с офлайн каналите, критикувани за увеличени разходи от страна само на 28% от отговорилите компании. Измежду офлайн каналите, събитията на живо (38%) обхващат сферата, която според повечето отговорили компании регистрира увеличение на бюджета, въпреки че множеството (46%) ще запази бюджетите си за събития на живо стабилни. Това най-вероятно е обвързано с примера бизнес към бизнес (B2B); в Северна Америка, събитията с лично присъствие обхващат най-големият дял на B2B бюджета и за тях се твърди, че са най-ефективния канал за маркетинг чрез съдържание.

 

Все пак, въпреки всички прогнози за увеличаване на бюджетите за дигитален маркетинг през последните няколко години, отзовалите се компании са пресметнали, че са похарчили дял от 38% от общия си бюджет за дигитален маркетинг, цифра която не се е променила от последната година. Освен това, дигиталният маркетинг е оценен от фирмените маркетьори, че формира 34% от общите приходи, с незначителен спад спрямо средния дял за миналата година от 35%.
Като цяло, отговорилите компании пресмятат, че 39% от техните бюджети за дигитален маркетинг отиват за платена медия, 35% за притежавана медия и 26% за спечелена такава. Докато увеличаването на бюджета продължава, спечелената медия води като предпочитана (71% от отговорилите компании) пред притежаваната медия (67%) и платената медия (61%).
И накрая, маркетингът за придобиване продължава да бъде предпочитан пред този за ангажиране/задържане като предмет на инвестиции, повтаряйки резултати от отделно проучване на Econsultancy, направено миналата година. Всъщност, инвестиционният фокус върху придобиването изглежда се е увеличил през последните няколко години, за сметка на ангажирането и задържането.

 

За данните: Докладът на Econsultancy / Oracle Marketing Cloud Marketing Budgets 2015 е базиран на проучване, направено сред почти 600 маркетьори и агенции от страна на клиента. Информацията за онлайн проучването бе изпратена по имейл до потребителската база на Econsultancy от дигитални професионалисти и маркетьори, и бе промотирана онлайн чрез Twitter и други канали през периода декември 2014 – януари 2015 г.
В проучването взеха участие общо 588 анкетирани, 58% от които са маркетинг професионалисти от страна на клиента и 42% от страна на предлагането (включително маркетингови агенции, консултанти и тези, които работят за продавачите на технологии или предлагащите други услуги).

 

admin

Leave your message